43درصد حرایم رایانه ای با تلگرام انجام می شود

43درصد حرایم رایانه ای با تلگرام انجام می شود
سرهنگ علی نیک نفس، رئیس تشخیص و پیشگیری پلیس فتا به جام جم گفت:از ابتدای امسال 43 درصد کل جرایم رایانه ای در تلگرام انجام شده است.

43درصد حرایم رایانه ای با تلگرام انجام می شود

سرهنگ علی نیک نفس، رئیس تشخیص و پیشگیری پلیس فتا به جام جم گفت:از ابتدای امسال 43 درصد کل جرایم رایانه ای در تلگرام انجام شده است.
43درصد حرایم رایانه ای با تلگرام انجام می شود

خبرگزاری دانشگاه های کشور