28 میلیون ایرانی، عضو تلگرام

28 میلیون ایرانی، عضو تلگرام
شهروند| 28 میلیون ایرانی این روزها، شب و روزشان را با معروف ترین پیام رسان تلفن همراه در ایران، یعنی «تلگرام» می گذرانند؛ این جدیدترین خبری است که دیروز و از زبان مدیر «موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران» اعلام شده است. از زمانی که «پاول دورف» روسی، شبکه پیام رسان جدیدی به نام تلگرام را به دنیا معرفی کرد، زمان زیادی نمی گذرد و اگرچه این جوان روسی نتوانست دنیای مجازی را به تسخیر خود درآورد اما اختراعش به سرعت در ایران گسترش یافت و حتی روی بعضی از رفتارهای اجتماعی و سیاسی ایرانیان تأثیر …

28 میلیون ایرانی، عضو تلگرام

شهروند| 28 میلیون ایرانی این روزها، شب و روزشان را با معروف ترین پیام رسان تلفن همراه در ایران، یعنی «تلگرام» می گذرانند؛ این جدیدترین خبری است که دیروز و از زبان مدیر «موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران» اعلام شده است. از زمانی که «پاول دورف» روسی، شبکه پیام رسان جدیدی به نام تلگرام را به دنیا معرفی کرد، زمان زیادی نمی گذرد و اگرچه این جوان روسی نتوانست دنیای مجازی را به تسخیر خود درآورد اما اختراعش به سرعت در ایران گسترش یافت و حتی روی بعضی از رفتارهای اجتماعی و سیاسی ایرانیان تأثیر …
28 میلیون ایرانی، عضو تلگرام

مدرسه