۱۴ سارق حرفه ای با ۴۴ فقره سرقت در بجنورد دستگیر شدند/ اخاذی چوپان بیکار در تلگرام

۱۴ سارق حرفه ای با ۴۴ فقره سرقت در بجنورد دستگیر شدند/ اخاذی چوپان بیکار در تلگرام
دستگیری تعداد ۱۴ سارق حرفه ای با ۴۴ فقره سرقت در بجنورد، شناسایی و دستگیری فردی که قصد اخاذی از خانمی در شبکه اجتماعی تلگرام را داشت و دستگیری سارقی که مدت سه سال متواری شده بود ازجمله اخبار حوادث خراسان شمالی است.

۱۴ سارق حرفه ای با ۴۴ فقره سرقت در بجنورد دستگیر شدند/ اخاذی چوپان بیکار در تلگرام

دستگیری تعداد ۱۴ سارق حرفه ای با ۴۴ فقره سرقت در بجنورد، شناسایی و دستگیری فردی که قصد اخاذی از خانمی در شبکه اجتماعی تلگرام را داشت و دستگیری سارقی که مدت سه سال متواری شده بود ازجمله اخبار حوادث خراسان شمالی است.
۱۴ سارق حرفه ای با ۴۴ فقره سرقت در بجنورد دستگیر شدند/ اخاذی چوپان بیکار در تلگرام

افق