کوچه سوم

کوچه سوم
| مهرشاد مرتضوی| وزیر ارشاد در سخنان خود به مناسبت روز سینما گفت: «امروز مردم خودشان ماهواره را خاموش کردند.»
عده ای از مردم ضمن تأیید این صحبت، ماهواره را خاموش کردند و رفتند بخوابند تا به تکرار سریال فردا صبح شبکه جِم برسند. یک پدر خانواده هم درحالی که ماهواره را با یک دست و کولر را با دست دیگر خاموش می کرد، به فرزندانش گفت: «دیدین اینم مث تلویزیون خودمون هیچی نداره؟ عوضش برین دوتا کتاب بخونین!» سپس از داخل قفسه کتابخانه، موبایلش را برداشت و وارد تلگرام شد و هر چه کلیپ بود، دانلود کرد.
جنتی با …

کوچه سوم

| مهرشاد مرتضوی| وزیر ارشاد در سخنان خود به مناسبت روز سینما گفت: «امروز مردم خودشان ماهواره را خاموش کردند.»
عده ای از مردم ضمن تأیید این صحبت، ماهواره را خاموش کردند و رفتند بخوابند تا به تکرار سریال فردا صبح شبکه جِم برسند. یک پدر خانواده هم درحالی که ماهواره را با یک دست و کولر را با دست دیگر خاموش می کرد، به فرزندانش گفت: «دیدین اینم مث تلویزیون خودمون هیچی نداره؟ عوضش برین دوتا کتاب بخونین!» سپس از داخل قفسه کتابخانه، موبایلش را برداشت و وارد تلگرام شد و هر چه کلیپ بود، دانلود کرد.
جنتی با …
کوچه سوم

ورزشی