کانال های تلگرام جای کانا ل های تلویزیون را می گیرند

کانال های تلگرام جای کانا ل های تلویزیون را می گیرند
جلیل سامان درباره ی محتوای برنامه های تلویزیون در ایام نوروز اظهار کرد: به طور منظم این برنامه ها را دنبال نمی کردم اما با خیلی از این کپی برداری های چشم بسته موافق نیستم؛ چرا که وقتی یک ایرانی می تواند ایده های نو داشته باشد نباید به سمت یکسری الگوهای تقلیدی برود.

کانال های تلگرام جای کانا ل های تلویزیون را می گیرند

جلیل سامان درباره ی محتوای برنامه های تلویزیون در ایام نوروز اظهار کرد: به طور منظم این برنامه ها را دنبال نمی کردم اما با خیلی از این کپی برداری های چشم بسته موافق نیستم؛ چرا که وقتی یک ایرانی می تواند ایده های نو داشته باشد نباید به سمت یکسری الگوهای تقلیدی برود.
کانال های تلگرام جای کانا ل های تلویزیون را می گیرند

خرید بک لینک