کانال رسمی آکادمی اینترنت اشیاء در تلگرام راه اندازی شد

کانال رسمی آکادمی اینترنت اشیاء در تلگرام راه اندازی شد
نظر به فرهنگ سازی استفاده از اینترنت اشیاء در داخل کشور و استفاده ی کاربردی از این تکنولوژی با رویکرد بومی، کانال رسمی آکادمی اینترنت اشیاء مصادف با عید سعید قربان فعالیت خود را آغاز کرد.

کانال رسمی آکادمی اینترنت اشیاء در تلگرام راه اندازی شد

نظر به فرهنگ سازی استفاده از اینترنت اشیاء در داخل کشور و استفاده ی کاربردی از این تکنولوژی با رویکرد بومی، کانال رسمی آکادمی اینترنت اشیاء مصادف با عید سعید قربان فعالیت خود را آغاز کرد.
کانال رسمی آکادمی اینترنت اشیاء در تلگرام راه اندازی شد

دانلود فیلم جدید