چگونه در تلگرام کانال بسازیم ؟

چگونه در تلگرام کانال بسازیم ؟
برای ساختن کانال وارد تلگرام شویددربالای صفحه ی باز شده نوار آبی رنگ که نام  Telegram وسه خط موازی کنار آن حک شده رامشاهده کنید وارد آن شوید.صفحه ا ی که در شکل زیر می بینید باز می شود . گزینه  new channel  را انتخاب کنید.

پنجره ای دیگر باز می شود که در شکل زیر می بینید در اینجا نامی را برای کانال خود انتخاب کنید.با انتخاب دوربین می توانید برای کانال خود یک عکس از گالی انتخاب کرده وبه عنوان عکس پروفایلتان قرار دهید . تیکی که در بالای نوار آبی رنگ است را بزنید تا ثبت شودو به مرحله ی بعد …

چگونه در تلگرام کانال بسازیم ؟

برای ساختن کانال وارد تلگرام شویددربالای صفحه ی باز شده نوار آبی رنگ که نام  Telegram وسه خط موازی کنار آن حک شده رامشاهده کنید وارد آن شوید.صفحه ا ی که در شکل زیر می بینید باز می شود . گزینه  new channel  را انتخاب کنید.

پنجره ای دیگر باز می شود که در شکل زیر می بینید در اینجا نامی را برای کانال خود انتخاب کنید.با انتخاب دوربین می توانید برای کانال خود یک عکس از گالی انتخاب کرده وبه عنوان عکس پروفایلتان قرار دهید . تیکی که در بالای نوار آبی رنگ است را بزنید تا ثبت شودو به مرحله ی بعد …
چگونه در تلگرام کانال بسازیم ؟

نود32 آپدیت ورژن 9

روزنامه قانون