چهارسال حبس برای تشویق به تروریسم در فرانسه

چهارسال حبس برای تشویق به تروریسم در فرانسه
یک جوان 29 ساله دیروز (جمعه) در فرانسه به جرم تشویق به تروریسم از طریق «تلگرام»، به تحمل چهار سال حبس محکوم شد.

چهارسال حبس برای تشویق به تروریسم در فرانسه

یک جوان 29 ساله دیروز (جمعه) در فرانسه به جرم تشویق به تروریسم از طریق «تلگرام»، به تحمل چهار سال حبس محکوم شد.
چهارسال حبس برای تشویق به تروریسم در فرانسه

ابزار رسانه