چند کانال تلگرام فارسی تاکنون ساخته شده است؟

چند کانال تلگرام فارسی تاکنون ساخته شده است؟
باید اعتراف کرد که به خاطر لطف و یا ضرری که تلگرام بعد از ورودش به گوشی های هوشمند داشته، استفاده از سیستم ارسال پیام پیشفرض در گوشی های موبایل به حاشیه رانده شده است و با تبدیل شدن این پیامرسان به عنوان قطب ارتباطی کشور، کمتر کسی برای برقراری ارتباط با دیگران اقدام به ارسال پیامک می کند.عدد و رقم مرتبط با میزان استفاده از تلگرام به حدی متحیر کننده است که هربار تکرار آن نیز همچنان کم بشمار می آید! برای چندمین بار این موضوع را برای شفاف سازی میزان محبوبیت تلگرام در کشور اعلام میکنیم که حدود ۱۲% از …

چند کانال تلگرام فارسی تاکنون ساخته شده است؟

باید اعتراف کرد که به خاطر لطف و یا ضرری که تلگرام بعد از ورودش به گوشی های هوشمند داشته، استفاده از سیستم ارسال پیام پیشفرض در گوشی های موبایل به حاشیه رانده شده است و با تبدیل شدن این پیامرسان به عنوان قطب ارتباطی کشور، کمتر کسی برای برقراری ارتباط با دیگران اقدام به ارسال پیامک می کند.عدد و رقم مرتبط با میزان استفاده از تلگرام به حدی متحیر کننده است که هربار تکرار آن نیز همچنان کم بشمار می آید! برای چندمین بار این موضوع را برای شفاف سازی میزان محبوبیت تلگرام در کشور اعلام میکنیم که حدود ۱۲% از …
چند کانال تلگرام فارسی تاکنون ساخته شده است؟

شبکه خانگی