چند کاربر ایرانی از تلگرام استفاده می کنند؟

چند کاربر ایرانی از تلگرام استفاده می کنند؟
تعداد 28 میلیون کاربر ایرانی شب و روزشان را با معروف ترین پیام رسان تلفن همراه در ایران، یعنی تلگرام می گذرانند

چند کاربر ایرانی از تلگرام استفاده می کنند؟

تعداد 28 میلیون کاربر ایرانی شب و روزشان را با معروف ترین پیام رسان تلفن همراه در ایران، یعنی تلگرام می گذرانند
چند کاربر ایرانی از تلگرام استفاده می کنند؟

گوشی موبایل