چند درصدکاربران تلگرام ایرانی هستند؟

چند درصدکاربران تلگرام ایرانی هستند؟
عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان این که ۴۰ درصد کاربران تلگرام در ایران هستند گفت: فیلترینگی که مد نظر ماست مربوط به محتواهای ناهنجار اخلاقی، ضد فرهنگی، ضد ارزشی و ضد اخلاقی است.

چند درصدکاربران تلگرام ایرانی هستند؟

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان این که ۴۰ درصد کاربران تلگرام در ایران هستند گفت: فیلترینگی که مد نظر ماست مربوط به محتواهای ناهنجار اخلاقی، ضد فرهنگی، ضد ارزشی و ضد اخلاقی است.
چند درصدکاربران تلگرام ایرانی هستند؟

بک لینک رنک 3

خبرگزاری اصفحان