چرا باید تلگرام را کنار بگذاریم؟

چرا باید تلگرام را کنار بگذاریم؟
احتمال این که شما هم کاربر تلگرام باشید بسیار زیاد است. اما تلگرام یک ایراد نه چندان کوچک هم دارد: تلگرام آن قدرها که ادعا می کند امن نیست.

چرا باید تلگرام را کنار بگذاریم؟

احتمال این که شما هم کاربر تلگرام باشید بسیار زیاد است. اما تلگرام یک ایراد نه چندان کوچک هم دارد: تلگرام آن قدرها که ادعا می کند امن نیست.
چرا باید تلگرام را کنار بگذاریم؟

اخبار دنیای دیجیتال