چای و قلیان و تلگرام و بهار

چای و قلیان و تلگرام و بهار
هنوز انگار حس کار نیست. هنوز شهر به حالت قبل برنگشته و ملت از خستگی تعطیلات کمر راست نکرده اند. هنوز انگار طفلی ها نای کار کردن ندارند. هوای بهار هم تشدید می کند این حس کار نکردن را. بهار برای کار نیست که. بهار را خدا ساخته تا ملت به تماشا بروند و صفا بکنند، اگر مقدماتش فراهم باشد. بهار با هوای دنگی دنگی اش مال این است که آدمیزاد حالی به حالی شود و هر ساعت به رنگی درآید و فکرهای عجیب و غریب به سرش بزند و دست به کارهای پرخطر بزند. مگر نه اینکه بهار برای تداوم حیات است؟ مگر نه اینکه این سردی و گرمی و …

چای و قلیان و تلگرام و بهار

هنوز انگار حس کار نیست. هنوز شهر به حالت قبل برنگشته و ملت از خستگی تعطیلات کمر راست نکرده اند. هنوز انگار طفلی ها نای کار کردن ندارند. هوای بهار هم تشدید می کند این حس کار نکردن را. بهار برای کار نیست که. بهار را خدا ساخته تا ملت به تماشا بروند و صفا بکنند، اگر مقدماتش فراهم باشد. بهار با هوای دنگی دنگی اش مال این است که آدمیزاد حالی به حالی شود و هر ساعت به رنگی درآید و فکرهای عجیب و غریب به سرش بزند و دست به کارهای پرخطر بزند. مگر نه اینکه بهار برای تداوم حیات است؟ مگر نه اینکه این سردی و گرمی و …
چای و قلیان و تلگرام و بهار

بک لینک رنک 6