پسر پرحاشیه تلگرام از ایران خارج شد/ به زودی پناهنده می شوم

پسر پرحاشیه تلگرام از ایران خارج شد/ به زودی پناهنده می شوم
نواجنوب: پسر پرحاشیه تلگرام با انتشار ویدئویی از خروجش از کشور و تلاش هایش برای پناهندگی خبر داده است.

پسر پرحاشیه تلگرام از ایران خارج شد/ به زودی پناهنده می شوم

نواجنوب: پسر پرحاشیه تلگرام با انتشار ویدئویی از خروجش از کشور و تلاش هایش برای پناهندگی خبر داده است.
پسر پرحاشیه تلگرام از ایران خارج شد/ به زودی پناهنده می شوم

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی