پاک کردن صورت مساله

پاک کردن صورت مساله
یک اظهارنظر ساده درباره تاثیر تلگرام در قتل ستایش باعث شد تا در همین اردیبهشتی که گذشت، جامعه شناسان و کارشناسان آگاه دنیای مجازی، واکنش نشان دهند و بگویند که نباید در جامعه این روزها به مسائل و اتفاق های مهم مثل پرونده یک قتل ساده نگاه کرد و با برچسب زنی به دنیای مجازی و تکنولوژی تازه وارد، صورت مساله را پاک کرد. قبل تر از این اتفاق هم اهالی فن، بارها و بارها تلاش خود را کردند تا هشدار دهند و آسیب شناسی کنند و بگویند که بهترین راه حل برای دنیای مجازی و آسیب های اجتماعی اش، فرهنگ سازی است و نه مقابله …

پاک کردن صورت مساله

یک اظهارنظر ساده درباره تاثیر تلگرام در قتل ستایش باعث شد تا در همین اردیبهشتی که گذشت، جامعه شناسان و کارشناسان آگاه دنیای مجازی، واکنش نشان دهند و بگویند که نباید در جامعه این روزها به مسائل و اتفاق های مهم مثل پرونده یک قتل ساده نگاه کرد و با برچسب زنی به دنیای مجازی و تکنولوژی تازه وارد، صورت مساله را پاک کرد. قبل تر از این اتفاق هم اهالی فن، بارها و بارها تلاش خود را کردند تا هشدار دهند و آسیب شناسی کنند و بگویند که بهترین راه حل برای دنیای مجازی و آسیب های اجتماعی اش، فرهنگ سازی است و نه مقابله …
پاک کردن صورت مساله

90ورزشی