پاک کردن صورت مسئله

پاک کردن صورت مسئله
یک روز می گویند شبکه های اجتماعی باید جمع شود، یک روز دیگر می گویند تلگرام جاسوسی می کند و روز دیگر هشدار می دهند که نباید از این شبکه اجتماعی که بیشتر کاربرانش را ایرانی ها تشکیل می دهند و سرورش در آنسوی مرزها قرار دارد استفاده کرد، اما هیچ یک دنبال معرفی شبکه ای امن و داخلی و با قابلیتهای بهتر نمی رود تا به جای برخوردی سلبی و باید و نباید اشتیاقی ایجاد شود برای کوچ دسته جمعی و خودخواسته به شبکه ای بهتر از تلگرام، همه اینها در حالی رخ می دهد که رهبر معظم انقلاب نیز به کار در شبکه های اجتماعی و فضای …

پاک کردن صورت مسئله

یک روز می گویند شبکه های اجتماعی باید جمع شود، یک روز دیگر می گویند تلگرام جاسوسی می کند و روز دیگر هشدار می دهند که نباید از این شبکه اجتماعی که بیشتر کاربرانش را ایرانی ها تشکیل می دهند و سرورش در آنسوی مرزها قرار دارد استفاده کرد، اما هیچ یک دنبال معرفی شبکه ای امن و داخلی و با قابلیتهای بهتر نمی رود تا به جای برخوردی سلبی و باید و نباید اشتیاقی ایجاد شود برای کوچ دسته جمعی و خودخواسته به شبکه ای بهتر از تلگرام، همه اینها در حالی رخ می دهد که رهبر معظم انقلاب نیز به کار در شبکه های اجتماعی و فضای …
پاک کردن صورت مسئله

هنر