٢٨٠٠٠٠٠٠ ایرانی عضو تلگرام بیشترین فعالیت جوانان ایرانی

٢٨٠٠٠٠٠٠ ایرانی عضو تلگرام بیشترین فعالیت جوانان ایرانی
فرهنگیان نیوز – تدبیر https://telegram.me/edufarhangian :
📢موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران اعلام کرد:
🔔 ٢٨٠٠٠٠٠٠ ایرانی عضو تلگرام بیشترین فعالیت جوانان ایرانی، دوست یابی و تعاملات مجازی است از هر ١٠٠ مرد ایرانی ٥٥ نفر و از هر ١٠٠ زن ایرانی ٥١ نفر عضو شبکه های اجتماعی هستند.
٢٨ میلیون ایرانی این روزها، شب و روزشان را با معروف ترین پیام رسان تلفن همراه در ایران، یعنی « تلگرام» می گذرانند؛ این جدیدترین خبری است که دیروز و از زبان مدیر «موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران» اعلا …

٢٨٠٠٠٠٠٠ ایرانی عضو تلگرام بیشترین فعالیت جوانان ایرانی

فرهنگیان نیوز – تدبیر https://telegram.me/edufarhangian :
📢موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران اعلام کرد:
🔔 ٢٨٠٠٠٠٠٠ ایرانی عضو تلگرام بیشترین فعالیت جوانان ایرانی، دوست یابی و تعاملات مجازی است از هر ١٠٠ مرد ایرانی ٥٥ نفر و از هر ١٠٠ زن ایرانی ٥١ نفر عضو شبکه های اجتماعی هستند.
٢٨ میلیون ایرانی این روزها، شب و روزشان را با معروف ترین پیام رسان تلفن همراه در ایران، یعنی « تلگرام» می گذرانند؛ این جدیدترین خبری است که دیروز و از زبان مدیر «موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران» اعلا …
٢٨٠٠٠٠٠٠ ایرانی عضو تلگرام بیشترین فعالیت جوانان ایرانی

میهن دانلود