ویرانه ای که تلگرام ایجاد کرد

ویرانه ای که تلگرام ایجاد کرد
فکر می کردم با کمی سر کار گذاشتن فرستنده پیغام کمی سرگرم می شوم، غافل از این که خودم در دام شیطانی پسر حیله گر همسایه افتادم. با ندانم کاری خود، توفانی در زندگی ام به پا شد که غیر از ویرانی و سرشکستگی چیزی نصیبم نشد و با دست خودم آشیانه ام را خراب کردم. دختر فریب خورده که رنگ به صورت ندارد از ماجرای تلخ زندگی خود چنین می گوید: دانشجو بودم و با یکی از هم کلاسی هایم آشنا شدم تا جایی که رابطه مان عمیق تر شد و یک دل نه صد دل عاشق هم شدیم و این عشق و علاقه ما به زندگی مشترک و آغاز فصل جدیدی در زندگی مان …

ویرانه ای که تلگرام ایجاد کرد

فکر می کردم با کمی سر کار گذاشتن فرستنده پیغام کمی سرگرم می شوم، غافل از این که خودم در دام شیطانی پسر حیله گر همسایه افتادم. با ندانم کاری خود، توفانی در زندگی ام به پا شد که غیر از ویرانی و سرشکستگی چیزی نصیبم نشد و با دست خودم آشیانه ام را خراب کردم. دختر فریب خورده که رنگ به صورت ندارد از ماجرای تلخ زندگی خود چنین می گوید: دانشجو بودم و با یکی از هم کلاسی هایم آشنا شدم تا جایی که رابطه مان عمیق تر شد و یک دل نه صد دل عاشق هم شدیم و این عشق و علاقه ما به زندگی مشترک و آغاز فصل جدیدی در زندگی مان …
ویرانه ای که تلگرام ایجاد کرد

پرس نیوز