وقتی فیلم زشت و بدون لباس برایم ارسال شد گیج و وحشتزده شدم+ تصویر

وقتی فیلم زشت و بدون لباس برایم ارسال شد گیج و وحشتزده شدم+ تصویر
آن پسر هرزه و بی خانواده فیلمی از وضعیت برهنه و آشفته من در آن خانه کذایی را برایم فرستاد و تهدید کرد که اگر مبلغ سه میلیون به حسابش واریز نکنم تمام عکس و فیلم ها را در فضای مجازی و حقیقی پخش می کند

دختر جوان که به شدت از انتشار تصاویر خصوصی اش در فضای مجازی مضطرب و نگران بود بدون ذکر نحوه آشنایی اش با یک پسر که حالا برای طرح شکایت از او به مشاور پلیس متوسل شده بود، گفت: از مدت ها قبل از طریق تلگرام با وی در ارتباط بودم و او همیشه حرف های قشنگی از آینده و نیت خیری که در سر داشت برایم می فرستاد.
وی ک …

وقتی فیلم زشت و بدون لباس برایم ارسال شد گیج و وحشتزده شدم+ تصویر

آن پسر هرزه و بی خانواده فیلمی از وضعیت برهنه و آشفته من در آن خانه کذایی را برایم فرستاد و تهدید کرد که اگر مبلغ سه میلیون به حسابش واریز نکنم تمام عکس و فیلم ها را در فضای مجازی و حقیقی پخش می کند

دختر جوان که به شدت از انتشار تصاویر خصوصی اش در فضای مجازی مضطرب و نگران بود بدون ذکر نحوه آشنایی اش با یک پسر که حالا برای طرح شکایت از او به مشاور پلیس متوسل شده بود، گفت: از مدت ها قبل از طریق تلگرام با وی در ارتباط بودم و او همیشه حرف های قشنگی از آینده و نیت خیری که در سر داشت برایم می فرستاد.
وی ک …
وقتی فیلم زشت و بدون لباس برایم ارسال شد گیج و وحشتزده شدم+ تصویر

خبرگذاری خوزستان