وقتی به بهانه تبلیغات، سرکیسه می شویم

وقتی به بهانه تبلیغات، سرکیسه می شویم
این امر شبکه اجتماعی تلگرام را به یکی از پرکاربرد ترین شبکه های پیام رسان د ر کشور ما تبد یل شد ه است به بازار سیاهی برای خرید و فروش اعضای جعلی مبد ل کرد ه، به گونه ای که رقابت قیمتی برای فروش اعضاء به راه افتاد ه است…

وقتی به بهانه تبلیغات، سرکیسه می شویم

این امر شبکه اجتماعی تلگرام را به یکی از پرکاربرد ترین شبکه های پیام رسان د ر کشور ما تبد یل شد ه است به بازار سیاهی برای خرید و فروش اعضای جعلی مبد ل کرد ه، به گونه ای که رقابت قیمتی برای فروش اعضاء به راه افتاد ه است…
وقتی به بهانه تبلیغات، سرکیسه می شویم

کیمیا دانلود