وزیر ارتباطات: همکاری مناسب تلگرام با ایران برای فیلتر کانال های غیر اخلاقی

وزیر ارتباطات: همکاری مناسب تلگرام با ایران برای فیلتر کانال های غیر اخلاقی
پهنای باند داخلی اکنون تا حد چهار هزار گیگ بر ثانیه افزایش پیدا کرده و امیدواریم این رقم تا پایان سال جاری دو تا سه برابر شود.

وزیر ارتباطات: همکاری مناسب تلگرام با ایران برای فیلتر کانال های غیر اخلاقی

پهنای باند داخلی اکنون تا حد چهار هزار گیگ بر ثانیه افزایش پیدا کرده و امیدواریم این رقم تا پایان سال جاری دو تا سه برابر شود.
وزیر ارتباطات: همکاری مناسب تلگرام با ایران برای فیلتر کانال های غیر اخلاقی

گوشی موبایل