وایبر و تلگرام ممنوع برای مقام های روسی

وایبر و تلگرام ممنوع برای مقام های روسی
مسکو – ایرنا – سازمان امنیت فدرال روسیه در ادامه برنامه ریزی ایمنی کردن ارتباطات حساس در برابر نفوذ احتمالی، طرح ممنوعیت استفاده از شبکه های پیام رسان اجتماعی را برای مقام های این کشور تدوین می کند.

وایبر و تلگرام ممنوع برای مقام های روسی

مسکو – ایرنا – سازمان امنیت فدرال روسیه در ادامه برنامه ریزی ایمنی کردن ارتباطات حساس در برابر نفوذ احتمالی، طرح ممنوعیت استفاده از شبکه های پیام رسان اجتماعی را برای مقام های این کشور تدوین می کند.
وایبر و تلگرام ممنوع برای مقام های روسی

استخدام آموزش و پرورش