واکنش های تلگرامی به افزایش نرخ دیه در سال ۹۵

واکنش های تلگرامی به افزایش نرخ دیه در سال ۹۵
اعلام نرخ دیه 190 میلیون تومانی در ماه های عادی و 253 میلیون تومانی نرخ دیه در ماه های حرام با واکنش های متفاوتی در شبکه های مجازی از جمله تلگرام روبرو بوده است.

واکنش های تلگرامی به افزایش نرخ دیه در سال ۹۵

اعلام نرخ دیه 190 میلیون تومانی در ماه های عادی و 253 میلیون تومانی نرخ دیه در ماه های حرام با واکنش های متفاوتی در شبکه های مجازی از جمله تلگرام روبرو بوده است.
واکنش های تلگرامی به افزایش نرخ دیه در سال ۹۵