واکنش تلگرامی سیف به FATF/رئیس پارلمان فرانسه به رئیس کل چه گفت؟

واکنش تلگرامی سیف به FATF/رئیس پارلمان فرانسه به رئیس کل چه گفت؟
رئیس کل بانک مرکزی در تلگرام خود راجع به حذف ایران از فهرست سیاه FATF نوشت:رئیس پارلمان فرانسه تعلیق ایران را عامل موثر فشار بر آمریکا برای اجرای تعهداتش در برجام می داند.

واکنش تلگرامی سیف به FATF/رئیس پارلمان فرانسه به رئیس کل چه گفت؟

رئیس کل بانک مرکزی در تلگرام خود راجع به حذف ایران از فهرست سیاه FATF نوشت:رئیس پارلمان فرانسه تعلیق ایران را عامل موثر فشار بر آمریکا برای اجرای تعهداتش در برجام می داند.
واکنش تلگرامی سیف به FATF/رئیس پارلمان فرانسه به رئیس کل چه گفت؟

مرجع توریسم