واحدی های 50 تا 80 متری شهر تهران پرمعامله ترین واحد های مسکونی در خردادماه بودند

واحدی های 50 تا 80 متری شهر تهران پرمعامله ترین واحد های مسکونی در خردادماه بودند
منبع: کانال تلگرام بانک اول

واحدی های 50 تا 80 متری شهر تهران پرمعامله ترین واحد های مسکونی در خردادماه بودند

منبع: کانال تلگرام بانک اول
واحدی های 50 تا 80 متری شهر تهران پرمعامله ترین واحد های مسکونی در خردادماه بودند

اتومبیل