هستی و زمان مرور می شود

هستی و زمان مرور می شود
رضا رنجبر کتاب «هستی و زمان» هایدگر را در چهار جلسه مرور می کند.
به گزارش باشگاه اندیشه، دوره مرور کتاب «هستی و زمان» مارتین هایدگر برگزار می شود.
در این دوره، رضا رنجبر (دانشجوی دکتری فلسفه غرب دانشگاه شهید بهشتی تهران) حضور خواهد داشت.
دوره مرور این کتاب از 23 تیر 1395 آغاز می شود و به مدت چهار جلسه ادامه می یابد.
پاتوق کتاب ابومسعود رازی در اصفهان، خیابان جامی، میزبان شرکت کنندگان در این دوره خواهد بود.
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

هستی و زمان مرور می شود

رضا رنجبر کتاب «هستی و زمان» هایدگر را در چهار جلسه مرور می کند.
به گزارش باشگاه اندیشه، دوره مرور کتاب «هستی و زمان» مارتین هایدگر برگزار می شود.
در این دوره، رضا رنجبر (دانشجوی دکتری فلسفه غرب دانشگاه شهید بهشتی تهران) حضور خواهد داشت.
دوره مرور این کتاب از 23 تیر 1395 آغاز می شود و به مدت چهار جلسه ادامه می یابد.
پاتوق کتاب ابومسعود رازی در اصفهان، خیابان جامی، میزبان شرکت کنندگان در این دوره خواهد بود.
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.
هستی و زمان مرور می شود

اخبار جهان