نه به دشمن خونخوار!

نه به دشمن خونخوار!
آری! متأسفانه چراغ سبز های دولتمردان ما به دشمن صهیونیستی زیاد شده و همچنان ادامه دارد! از عضویت غیرقانونی ظریف در جاسوسخانه ی فیلتر شدۀ فیسبوک(!) تا عدم فیلتر نرم افزار صهیونیستی “تلگرام”(!)…آیا بهتر نیست دولت محترم در اجرای وظایف قانونی خود و با هدف صیانت از حقوق شهروندی به سرعت اقدام به مسدود سازی شبکه های ضد اجتماعی صهیونیستی کند؟!

نه به دشمن خونخوار!

آری! متأسفانه چراغ سبز های دولتمردان ما به دشمن صهیونیستی زیاد شده و همچنان ادامه دارد! از عضویت غیرقانونی ظریف در جاسوسخانه ی فیلتر شدۀ فیسبوک(!) تا عدم فیلتر نرم افزار صهیونیستی “تلگرام”(!)…آیا بهتر نیست دولت محترم در اجرای وظایف قانونی خود و با هدف صیانت از حقوق شهروندی به سرعت اقدام به مسدود سازی شبکه های ضد اجتماعی صهیونیستی کند؟!
نه به دشمن خونخوار!

خرید vpn سرور هلند

صبحانه