نهادهای نظارتی،تا قبل از افشای فیشهای حقوقی توسط تلگرام،کجا بودند؟

نهادهای نظارتی،تا قبل از افشای فیشهای حقوقی توسط تلگرام،کجا بودند؟
ساعت24-کدام نهاد نظارتی و سازمان مسوول تا پیش از افشای رسانه ای فیش های حقوقی، برای مقابله با مساله، در این زمینه وارد عمل شده است؟

نهادهای نظارتی،تا قبل از افشای فیشهای حقوقی توسط تلگرام،کجا بودند؟

ساعت24-کدام نهاد نظارتی و سازمان مسوول تا پیش از افشای رسانه ای فیش های حقوقی، برای مقابله با مساله، در این زمینه وارد عمل شده است؟
نهادهای نظارتی،تا قبل از افشای فیشهای حقوقی توسط تلگرام،کجا بودند؟

سایت خبری زندگی