نقشه خواستگار عاشق پیشه برای اخاذی از زن پولدار

نقشه خواستگار عاشق پیشه برای اخاذی از زن پولدار
خواستگار شیاد که با معرفی خود به عنوان مهندس و پیمانکار یک شرکت معتبر زن جوانی را در تلگرام فریب داده بود و با به دست آوردن عکس های او قصد اخاذی داشت، دستگیر شد .

نقشه خواستگار عاشق پیشه برای اخاذی از زن پولدار

خواستگار شیاد که با معرفی خود به عنوان مهندس و پیمانکار یک شرکت معتبر زن جوانی را در تلگرام فریب داده بود و با به دست آوردن عکس های او قصد اخاذی داشت، دستگیر شد .
نقشه خواستگار عاشق پیشه برای اخاذی از زن پولدار

بک لینک قوی

روزنامه قانون