نسبت خویشاوندی رهبر انقلاب و شیخ محمد خیابانی چیست؟

نسبت خویشاوندی رهبر انقلاب و شیخ محمد خیابانی چیست؟
شیخ محمد خیابانی، عالم و مجاهد بزرگ معاصر، پس از گذراندن تحصیلات و درآمدن به کسوت روحانیت با خاندان خامنه ای ها وصلت کرد.
به گزارش مشرق، امروز ۱۷ فروردین مصادف با سالگرد قیام مردم تبریز به رهبری شیخ محمد خیابانی در سال ۱۲۹۹ علیه استبداد و استعمار انگلیس است. به همین مناسبت، کانال تلگرام پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، خاطره ای از ایشان نقل کرده است که حاوی نکات جالب توجهی می باشد:
سه روایت ویژه از رهبر انقلاب درباره شیخ محمد خیابانی و قیام مردم تبریز علیه استبداد و استعمار
۱«آقاى شیخ محمد …

نسبت خویشاوندی رهبر انقلاب و شیخ محمد خیابانی چیست؟

شیخ محمد خیابانی، عالم و مجاهد بزرگ معاصر، پس از گذراندن تحصیلات و درآمدن به کسوت روحانیت با خاندان خامنه ای ها وصلت کرد.
به گزارش مشرق، امروز ۱۷ فروردین مصادف با سالگرد قیام مردم تبریز به رهبری شیخ محمد خیابانی در سال ۱۲۹۹ علیه استبداد و استعمار انگلیس است. به همین مناسبت، کانال تلگرام پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، خاطره ای از ایشان نقل کرده است که حاوی نکات جالب توجهی می باشد:
سه روایت ویژه از رهبر انقلاب درباره شیخ محمد خیابانی و قیام مردم تبریز علیه استبداد و استعمار
۱«آقاى شیخ محمد …
نسبت خویشاوندی رهبر انقلاب و شیخ محمد خیابانی چیست؟

بک لینک