موش و گربه بازی مدیران تلگرام!

موش و گربه بازی مدیران تلگرام!
هفته نامه «نماینده» ؛ سیدعلیرضا آل داوود*/ امروزه در سطح دنیا و با گسترده تر شدن ارتباطات انسان ها از طریق رسانه های جمعی، میدان بازی از روی زمین به افکار و قلوب مردم منتقل شده و از شیوه های خاص مهندسی اندیشه، رسانه و فضای مجازی برای تغییر ترجیحات افراد در جامعه استفاده شده است.
در شرایط فعلی، کشور ما با پدیده هایی نظیر شبکه های مجازی روبه رو شده است و تب داشتن یک ابزار هوشمند و حداقل ۲ برنامک مجازی در میان سال های ۹۱ تا ۹۴ که تا امروز ادامه دارد، به خوبی دیده می شود. در این میان صاحبان این ابزارها و …

موش و گربه بازی مدیران تلگرام!

هفته نامه «نماینده» ؛ سیدعلیرضا آل داوود*/ امروزه در سطح دنیا و با گسترده تر شدن ارتباطات انسان ها از طریق رسانه های جمعی، میدان بازی از روی زمین به افکار و قلوب مردم منتقل شده و از شیوه های خاص مهندسی اندیشه، رسانه و فضای مجازی برای تغییر ترجیحات افراد در جامعه استفاده شده است.
در شرایط فعلی، کشور ما با پدیده هایی نظیر شبکه های مجازی روبه رو شده است و تب داشتن یک ابزار هوشمند و حداقل ۲ برنامک مجازی در میان سال های ۹۱ تا ۹۴ که تا امروز ادامه دارد، به خوبی دیده می شود. در این میان صاحبان این ابزارها و …
موش و گربه بازی مدیران تلگرام!

خرید بک لینک

سپهر نیوز