ممنوعیت وایبر و تلگرام برای مقام های روسی

ممنوعیت وایبر و تلگرام برای مقام های روسی
سازمان امنیت فدرال روسیه در ادامه برنامه ریزی ایمنی کردن ارتباطات حساس در برابر نفوذ احتمالی، طرح ممنوعیت استفاده از شبکه های پیام رسان اجتماعی را برای مقام های این کشور تدوین می کند.

ممنوعیت وایبر و تلگرام برای مقام های روسی

سازمان امنیت فدرال روسیه در ادامه برنامه ریزی ایمنی کردن ارتباطات حساس در برابر نفوذ احتمالی، طرح ممنوعیت استفاده از شبکه های پیام رسان اجتماعی را برای مقام های این کشور تدوین می کند.
ممنوعیت وایبر و تلگرام برای مقام های روسی

اندروید