معضلات تلگرام کمتر از ماهواره نیست

معضلات تلگرام کمتر از ماهواره نیست
حضرتی رئیس دادگستری نکا از تلگرام به عنوان معضل شدید اجتماعی نام برد و ادامه داد: در شرایط کنونی شاید ماهواره به اندازه تلگرام، به عنوان معضل شناخته نشود

معضلات تلگرام کمتر از ماهواره نیست

حضرتی رئیس دادگستری نکا از تلگرام به عنوان معضل شدید اجتماعی نام برد و ادامه داد: در شرایط کنونی شاید ماهواره به اندازه تلگرام، به عنوان معضل شناخته نشود
معضلات تلگرام کمتر از ماهواره نیست

ترانه