مرکز ایران درگیر اختلال تلگرام / کاربران اروپایی همچنان مشکل دارند

مرکز ایران درگیر اختلال تلگرام / کاربران اروپایی همچنان مشکل دارند
کاربران ایرانی از امروز صبح پنجشنبه به تدریج با اختلال در تلگرام مواجه شدند که تا لحظه انتشار این خبر بخش های مرکزی(مطابق نقشه آنلاین) همچنان قطع هستند.
به گزارش خبرآنلاین، بیشترین اختلال را امروز کاربران اروپایی تجربه کردند و کاربران ایتالیایی که بیشترین تعداد کاربران تلگرام در اروپا را دارند همچنان با مشکل اتصال روبرو هستند.

بیشترین اختلال نیز ایرانی ها در مرکز، شمال و شمال غربی تجربه کردند که تا این لحظه همچنان برخی کاربران در مرکز دچار مشکل هستند.

جدیدترین نقشه آنلاین اختلال تلگرام را …

مرکز ایران درگیر اختلال تلگرام / کاربران اروپایی همچنان مشکل دارند

کاربران ایرانی از امروز صبح پنجشنبه به تدریج با اختلال در تلگرام مواجه شدند که تا لحظه انتشار این خبر بخش های مرکزی(مطابق نقشه آنلاین) همچنان قطع هستند.
به گزارش خبرآنلاین، بیشترین اختلال را امروز کاربران اروپایی تجربه کردند و کاربران ایتالیایی که بیشترین تعداد کاربران تلگرام در اروپا را دارند همچنان با مشکل اتصال روبرو هستند.

بیشترین اختلال نیز ایرانی ها در مرکز، شمال و شمال غربی تجربه کردند که تا این لحظه همچنان برخی کاربران در مرکز دچار مشکل هستند.

جدیدترین نقشه آنلاین اختلال تلگرام را …
مرکز ایران درگیر اختلال تلگرام / کاربران اروپایی همچنان مشکل دارند

بک لینک قوی

اخبار دنیای دیجیتال