مرزهای دروغگویی کجاست؟

مرزهای دروغگویی کجاست؟
به گزارش دولت بهار، حمید رسایی در تلگرام نوشت: دولتی ها که در سه سال گذشته فریاد خزانه خالی است سر می دادند اما این روزها رسوای فیش های حقوقی نجومی شده اند، به جای پاسخ گویی تلاش می کنند با حمله به دولت قبل افکار عمومی را منحرف کنند.
جلودار این حرکت اسحاق جهانگیری است که توپخانه اتهام پراکنی اش در سه سال گذشته همواره روشن بوده و هر ماه آمار جدیدی از اختلاس رو کرده و هر بار برای چند روز خوراکی برای مطبوعات سمپات دولت فراهم می کرده ولی هنوز موفق نشده است که حتی پرونده ای را در قوه قضاییه بابت ادعاهایش …

مرزهای دروغگویی کجاست؟

به گزارش دولت بهار، حمید رسایی در تلگرام نوشت: دولتی ها که در سه سال گذشته فریاد خزانه خالی است سر می دادند اما این روزها رسوای فیش های حقوقی نجومی شده اند، به جای پاسخ گویی تلاش می کنند با حمله به دولت قبل افکار عمومی را منحرف کنند.
جلودار این حرکت اسحاق جهانگیری است که توپخانه اتهام پراکنی اش در سه سال گذشته همواره روشن بوده و هر ماه آمار جدیدی از اختلاس رو کرده و هر بار برای چند روز خوراکی برای مطبوعات سمپات دولت فراهم می کرده ولی هنوز موفق نشده است که حتی پرونده ای را در قوه قضاییه بابت ادعاهایش …
مرزهای دروغگویی کجاست؟

صبحانه