متلک مدیر تلگرام به یا لثارات!

متلک مدیر تلگرام به یا لثارات!
احمد را کاظمی در ستون طنز روزنامه شهروند با اشاره به مطالب هفته نامه لغو مجوز شده یالثارات این مطلب را منتشر کرد.

متلک مدیر تلگرام به یا لثارات!

احمد را کاظمی در ستون طنز روزنامه شهروند با اشاره به مطالب هفته نامه لغو مجوز شده یالثارات این مطلب را منتشر کرد.
متلک مدیر تلگرام به یا لثارات!

نفت آموزش پرورش دولتی