مانور قدرت تلگرام غربی در انتخابات شرقی ایران

مانور قدرت تلگرام غربی در انتخابات شرقی ایران
“قوانین احمقانه ای هم وجود داشت؛ البته می توان با کمک از نیروهای فاسد این قوانین را دور زد که اصولا کار زیاد جالبی نیست. اما وقتی قوانین واقعا احمقانه و عقب افتاده هستند و نوآوری را محدود می کنند، دور زدن آنها کار چندان بدی نیست”!

مانور قدرت تلگرام غربی در انتخابات شرقی ایران

“قوانین احمقانه ای هم وجود داشت؛ البته می توان با کمک از نیروهای فاسد این قوانین را دور زد که اصولا کار زیاد جالبی نیست. اما وقتی قوانین واقعا احمقانه و عقب افتاده هستند و نوآوری را محدود می کنند، دور زدن آنها کار چندان بدی نیست”!
مانور قدرت تلگرام غربی در انتخابات شرقی ایران

آپدیت نود 32

اس ام اس جدید