ماجرای نوزادانی که در تلگرام به فروش می رسیدند

ماجرای نوزادانی که در تلگرام به فروش می رسیدند
پیگیری پرونده آدم ربایی از بیمارستان، کارآگاهان را به نوزادفروشی در تاریکخانه تلگرام کشاند و بدین ترتیب، ماجرای ساختگی نوزادربایی در مشهد لو رفت.

ماجرای نوزادانی که در تلگرام به فروش می رسیدند

پیگیری پرونده آدم ربایی از بیمارستان، کارآگاهان را به نوزادفروشی در تاریکخانه تلگرام کشاند و بدین ترتیب، ماجرای ساختگی نوزادربایی در مشهد لو رفت.
ماجرای نوزادانی که در تلگرام به فروش می رسیدند

استخدام