ماجرای میتینگ های تلگرامی چیست؟

ماجرای میتینگ های تلگرامی چیست؟
در ماه های گذشته به کرات شاهد فراخوان هایی در شبکه های اجتماعی همچون تلگرام بودیم که در آن کاربران با قید زمان و محدوده ای خاص را برای گردهمایی در نظر می گیرند.

ماجرای میتینگ های تلگرامی چیست؟

در ماه های گذشته به کرات شاهد فراخوان هایی در شبکه های اجتماعی همچون تلگرام بودیم که در آن کاربران با قید زمان و محدوده ای خاص را برای گردهمایی در نظر می گیرند.
ماجرای میتینگ های تلگرامی چیست؟

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی