ماجرای مرد زن نمای تلگرام

ماجرای مرد زن نمای تلگرام
زن جوانی که برای سفر به ترکیه نقشه ربودن و قتل خودش را برای همسر و برادرش طراحی کرده بود در ارومیه خودش را به پلیس معرفی کرد.

ماجرای مرد زن نمای تلگرام

زن جوانی که برای سفر به ترکیه نقشه ربودن و قتل خودش را برای همسر و برادرش طراحی کرده بود در ارومیه خودش را به پلیس معرفی کرد.
ماجرای مرد زن نمای تلگرام

صبحانه