لطفا سریعتر تلگرام را از روی گوشی هایتان پاک کنید !

لطفا سریعتر تلگرام را از روی گوشی هایتان پاک کنید !
جایگزین کردن تلگرام سوالی است که در شرایط کنونی کمتر کسی به آن فکر میکند، و با خود خواهد پرسید که حتما ابزاری کاملتر می آید که بتوانیم به آن متکی باشیم، راستش را بخواهید اینبار بیایید منتظر جدیدتر شدن و ابزاری جدید نباشیم

لطفا سریعتر تلگرام را از روی گوشی هایتان پاک کنید !

جایگزین کردن تلگرام سوالی است که در شرایط کنونی کمتر کسی به آن فکر میکند، و با خود خواهد پرسید که حتما ابزاری کاملتر می آید که بتوانیم به آن متکی باشیم، راستش را بخواهید اینبار بیایید منتظر جدیدتر شدن و ابزاری جدید نباشیم
لطفا سریعتر تلگرام را از روی گوشی هایتان پاک کنید !

آخرین اخبار ورزشی