قرار مجازی، واکنش های مجازی

قرار مجازی، واکنش های مجازی
در ماه های گذشته به کرات شاهد فراخوان هایی در شبکه های اجتماعی همچون تلگرام بودیم که در آن کاربران با قید زمان و محدوده ای خاص را برای گردهمایی در نظر می گیرند،در این گزارش تلاش می شود با نگاهی جامعه شناختی،چرایی این پدیده مورد بحث قرار گیرد.

قرار مجازی، واکنش های مجازی

در ماه های گذشته به کرات شاهد فراخوان هایی در شبکه های اجتماعی همچون تلگرام بودیم که در آن کاربران با قید زمان و محدوده ای خاص را برای گردهمایی در نظر می گیرند،در این گزارش تلاش می شود با نگاهی جامعه شناختی،چرایی این پدیده مورد بحث قرار گیرد.
قرار مجازی، واکنش های مجازی

دانلود نرم افزار جدید