قابلیت های جدید در نسخه به روز شده تلگرام

قابلیت های جدید در نسخه به روز شده تلگرام
قم فردا: تلگرام در نسخه ۳.۱۰ خود، به کاربران قابلیت پیش نویس کردن پیام ها و مشاهده تصویر در تصویر را ارایه کرده است.

قابلیت های جدید در نسخه به روز شده تلگرام

قم فردا: تلگرام در نسخه ۳.۱۰ خود، به کاربران قابلیت پیش نویس کردن پیام ها و مشاهده تصویر در تصویر را ارایه کرده است.
قابلیت های جدید در نسخه به روز شده تلگرام

تلگرام