قابلیت های جدید تلگرام در جدیدترین نسخه+ تصاویر

قابلیت های جدید تلگرام در جدیدترین نسخه+ تصاویر
به گزارش هشدارنیوز تلگرام برای بسیاری از کاربران در ارتباطات تجاری جایگزین ایمیل شده است. در این پیام رسان، گاهی اتفاق می افتد در میان یک پیام مهمی که قصد دارید بفرستید، فردی به شما پیام می دهد و شما به کلی پیام مورد نظر را فراموش می کنید. اما با آخرین آپدیت تلگرام، دیگر چنین مشکلی نخواهید داشت.
امروز تلگرام با ارائه جدیدترین نسخه خود، (نسخه ۳.۱۰ ) قابلیت پیش نویس ( draft ) را معرفی کرده است، به طوری که پیام هایی که پایان نیافته اند در لیست پیام ها به طور واضح دیده می شوند و پیام هایی که حاوی …

قابلیت های جدید تلگرام در جدیدترین نسخه+ تصاویر

به گزارش هشدارنیوز تلگرام برای بسیاری از کاربران در ارتباطات تجاری جایگزین ایمیل شده است. در این پیام رسان، گاهی اتفاق می افتد در میان یک پیام مهمی که قصد دارید بفرستید، فردی به شما پیام می دهد و شما به کلی پیام مورد نظر را فراموش می کنید. اما با آخرین آپدیت تلگرام، دیگر چنین مشکلی نخواهید داشت.
امروز تلگرام با ارائه جدیدترین نسخه خود، (نسخه ۳.۱۰ ) قابلیت پیش نویس ( draft ) را معرفی کرده است، به طوری که پیام هایی که پایان نیافته اند در لیست پیام ها به طور واضح دیده می شوند و پیام هایی که حاوی …
قابلیت های جدید تلگرام در جدیدترین نسخه+ تصاویر

تکنولوژی جدید