قابلیت تصویر در تصویر و پیش نویس به تلگرام افزوده شد

قابلیت تصویر در تصویر و پیش نویس به تلگرام افزوده شد
فناوری اطلاعات و ارتباطات – تلگرام در نسخه ۳.۱۰ خود، به کاربران قابلیت پیش نویس کردن پیام ها و مشاهده تصویر در تصویر را ارایه کرده است.

قابلیت تصویر در تصویر و پیش نویس به تلگرام افزوده شد

فناوری اطلاعات و ارتباطات – تلگرام در نسخه ۳.۱۰ خود، به کاربران قابلیت پیش نویس کردن پیام ها و مشاهده تصویر در تصویر را ارایه کرده است.
قابلیت تصویر در تصویر و پیش نویس به تلگرام افزوده شد

اسکای نیوز