فیلترینگ هوشمند تلگرام همچنان در کما!

فیلترینگ هوشمند تلگرام همچنان در کما!
درک وضعیت حساس و خطرناک در تلگرام را زمانی می توان به صورت جدی درک کرد که بدانیم نزدیک به نیمی از 100 میلیون کاربر تلگرامی ایرانی هستند.

فیلترینگ هوشمند تلگرام همچنان در کما!

درک وضعیت حساس و خطرناک در تلگرام را زمانی می توان به صورت جدی درک کرد که بدانیم نزدیک به نیمی از 100 میلیون کاربر تلگرامی ایرانی هستند.
فیلترینگ هوشمند تلگرام همچنان در کما!

بک لینک رنک 8

خبر جدید