فیش حقوقی مشاور رئیس جمهور + عکس

فیش حقوقی مشاور رئیس جمهور + عکس
رضا صالحی امیری مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در واکنش به اتفاقات اخیر، فیش حقوقی خود را در کانال تلگرام خود منتشر کرد.

فیش حقوقی مشاور رئیس جمهور + عکس

رضا صالحی امیری مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در واکنش به اتفاقات اخیر، فیش حقوقی خود را در کانال تلگرام خود منتشر کرد.
فیش حقوقی مشاور رئیس جمهور + عکس

عکس