فعالیت پیام رسانی با محتوای کاملاً مستهجن زیر سایه فیلترینگ هوشمند

فعالیت پیام رسانی با محتوای کاملاً مستهجن زیر سایه فیلترینگ هوشمند
ایتنا- تلگرام به این دلیل که غالب کاربرانش را ایرانیان تشکیل می دهند ترجیح می دهد خود را با سیاست ها و ارزش های کشورمان تطبیق دهد تا بتواند همچنان به فعالیت هایش ادامه دهد.

فعالیت پیام رسانی با محتوای کاملاً مستهجن زیر سایه فیلترینگ هوشمند

ایتنا- تلگرام به این دلیل که غالب کاربرانش را ایرانیان تشکیل می دهند ترجیح می دهد خود را با سیاست ها و ارزش های کشورمان تطبیق دهد تا بتواند همچنان به فعالیت هایش ادامه دهد.
فعالیت پیام رسانی با محتوای کاملاً مستهجن زیر سایه فیلترینگ هوشمند

خرید بک لینک

car