فعالیت های مجرمانه در کانال ها زیر ذره بین پلیس فتا /80 درصد مراجعات به سرور تلگرام از ایران اتفاق می افتد

فعالیت های مجرمانه در کانال ها زیر ذره بین پلیس فتا /80 درصد مراجعات به سرور تلگرام از ایران اتفاق می افتد
گروه استان ها- مرکزی- رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان گفت: پلیس فتا کانال ها و گروه های تلگرامی عمومی را رصد و کانال های مجرمانه را شناسایی و با گردانندگان کانال های مجرمانه بر خورد می کند.

فعالیت های مجرمانه در کانال ها زیر ذره بین پلیس فتا /80 درصد مراجعات به سرور تلگرام از ایران اتفاق می افتد

گروه استان ها- مرکزی- رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان گفت: پلیس فتا کانال ها و گروه های تلگرامی عمومی را رصد و کانال های مجرمانه را شناسایی و با گردانندگان کانال های مجرمانه بر خورد می کند.
فعالیت های مجرمانه در کانال ها زیر ذره بین پلیس فتا /80 درصد مراجعات به سرور تلگرام از ایران اتفاق می افتد

قدیر نیوز