فضای تلگرام کاربران را به بردگی کشیده است

فضای تلگرام کاربران را به بردگی کشیده است
مرجع تقلید شیعیان با انتقاد از عملکرد وزارت ارشاد گفت: این مجموعه که باید دلسوز دین و مسائل مذهبی باشد نسبت به آن بی تفاوت است این در حالی است که وزارت ارشاد باید مانع کمرنگ شدن ارزش ها شود.

فضای تلگرام کاربران را به بردگی کشیده است

مرجع تقلید شیعیان با انتقاد از عملکرد وزارت ارشاد گفت: این مجموعه که باید دلسوز دین و مسائل مذهبی باشد نسبت به آن بی تفاوت است این در حالی است که وزارت ارشاد باید مانع کمرنگ شدن ارزش ها شود.
فضای تلگرام کاربران را به بردگی کشیده است

پرشین موزیک